Chord

以C为例子,列出目前认识的所有和弦

C major C D E F G A B

C minor C D Eb F G Ab Bb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 指代 C D E F G A B C D E F G A

C D Eb F G Ab Bb 则为 1 2 b3 4 5 b6 b7

Chord Symbol StructureRootexplain the kind of chord
Cmaj7Cmaj7

Major

CC E G1 3 5
Cmaj7C E G B1 3 5 7
Cmaj9C E G B D1 3 5 7 9
Cmaj11C E G B D F1 3 5 7 9 11
Cmaj13C E G B D F A1 3 5 7 9 11 13

Minor

CmC E G1 b3 5
Cm7C Eb G Bb1 b3 5 b7
Cm9C Eb G Bb D1 b3 5 b7 9
Cm11C Eb G Bb D F1 b3 5 b7 9 11
Cm13C Eb G Bb D F A1 b3 5 b7 9 11 13

Dominant

C7C E G Bb1 3 5 b7
C9C E G Bb D1 3 5 b7 9
C11C E G Bb D F1 3 5 b7 9 11
C13C E G Bb D F A1 3 5 b7 9 11 13

add

增加音

CC E G1 3 5
Cadd2 (C2)C D E G1 2 3 5
Cadd6 (C6)C E G A1 3 5 6
Cadd4C E F G1 3 4 5

sus

不要3度音,改成 4或2度音

CC E G1 3 5
Csus4 (Csus)C F G1 4 5
Csus2C D G1 2 5
C7susC F G Bb1 4 5 b7

omit

省略某个音

Cmaj9C E G B D1 3 5 7 9
Cmaj9(omit 3)C G B D1 5 7 9

()

括号中可以对和弦进行说明

Cmaj9C E G B D1 3 5 7 9
Cmaj9(#5)C E G# B D1 3 #5 7 9
C7C E G Bb1 3 5 b7
C7(#9,#11,b13)C E G Bb1 3 5 b7
C7 (b9)C E G Bb Db1 3 5 b7 b9
Cmaj13(#11)C E G B D F#1 3 5 7 9 #11

/

“/” call it ‘on’ 改变根音Root

CC E G1 3 5
C/EE G C3 5 1
C/GG C E5 1 3
C/FF C E G4 1 3 5